Mediacje gospodarcze Katowice

Mediacje gospodarcze są alternatywną metodą rozwiązywania sporów, w których osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowanego porozumienia. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Mediacja gospodarcza umożliwia ugodowe zakończenie sporu zaistniałego między przedsiębiorcami, który powstał w związku z prowadzoną przez nich działalnością.

Jak przebiega proces mediacji?

Mediacje odbywają się w obecności osoby trzeciej, którą jest mediator, w neutralnym dla stron miejscu. Mediatorem może być zarówno osoba obca dla stron, jak również osoba im bliska. Istotnym jest, aby mediator, jako osoba zaufana, został wyznaczony zgodnie przez obydwie strony. Mediator gospodraczy musi charakteryzować się bezstronnością, neutralnością, skutecznością i kompetencją.

Celem mediacji jest przede wszystkim doprowadzenie do dobrowolnego porozumienia rozwiązującego konflikt zaistniały pomiędzy stronami. Co istotne porozumienie to musi być satysfakcjonujące dla obydwu stron. W odróżnieniu od rozstrzygnięcia sądowego, ugoda zawarta przed mediatorem nie rozstrzyga na korzyść jednej ze stron, lecz jako rezultat przeprowadzonych negocjacji w toku procesu mediacji, ma uwzględniać wzajemne ustępstwa pomiędzy stronami.

Po uzgodnieniu przez strony wszystkich postanowień ugody mediator sporządza na piśmie jej projekt, który przedkłada stronom. Jeżeli strony zgadzają się z zawartymi w niej postanowieniami ugoda zostaje podpisana przez strony oraz przez mediatora.

Mediacja gospodarcza jest dobrowolna, a tym samym warunkiem jej prowadzenia jest wyrażenie zgody przez obydwie strony. Co więcej strony mogą zrezygnować z udziału w mediacji na każdym etapie postępowania mediacyjnego.

Jaka jest rola mediatora w procesie mediacji?

Głównym zadaniem mediatora jest doprowadzenie do zażegnania konfliktu pomiędzy stronami poprzez umożliwienie im zawarcia ugody. Co istotne mediator nie rozstrzyga sporu, gdyż jest tylko i wyłącznie koordynatorem prowadzonych pomiędzy stronami negocjacji, natomiast strony mogą zwrócić się do niego o wyrażenie niewiążącej opinii. Mediator charakteryzujący się bezstronnością jest zobowiązany do stania na straży równouprawnienia stron w procesie mediacji.

Jaki skutek ma ugoda zawarta przed mediatorem?

Ugoda zawarta przed mediatorem jest wiążącą strony umową, wskazującą sposób wykonania ich wzajemnych zobowiązań. Natomiast, jeżeli zostanie zatwierdzona przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.

W przypadku zmiany okoliczności zawarcia ugody, a tym samym niemożność jej utrzymania, ugoda zawarta przed mediatorem może zostać zmieniona w każdej chwili przez strony.

Jakie korzyści niesie ze sobą mediacja?

  1. Strony same decydują o treści ugody, postanowieniach w niej zawartych oraz o sposobie rozwiązania sporu.
  2. Proces mediacji charakteryzuje się dobrowolnością oraz poufnością, a także brakiem formalizmu. Strony same decydują czy chcą wziąć w niej udział. Mediacja jest poufna, a tym samym strony mają zapewnione większe poczucie bezpieczeństwa niż w przypadku postępowania sądowego.
  1. Mediacja jest szybsza, tańsza i mniej stresująca niż proces sądowy. Pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji i zapewnienie dalszej współpracy pomiędzy stronami przy zachowaniu korzystnego wizerunku i dyskrecji.

Mediacje gospodarcze Katowice

Radcy Concordia są kancelarią z Katowic specjalizującą się między innymi w prowadzeniu mediacji gospodarczych w Katowicach. Z ramienia naszej kancelarii mediacje gospodarcze prowadzi doświadczony mediator Katowice - Monika Pruszyńska. Wszystkich zainteresowanych przeprowadzeniem mediacji gospodarczych zapraszamy do kontaktu.

 

Kancelarie Radców Prawnych Concordia - Co Nas wyróżnia

AUSTRALIA | EUROPA

Jesteśmy Kancelarią, która specjalizuje się w prawie międzynarodowym. Pracujemy na styku prawa australijskiego i europejskiego. Nasze biura w Australii oraz w Polsce zapewniają klientom stały dostęp do fachowego wsparcia prawnego. Jeśli chodzi o prawo australijskie prawnik powinien być osobą, która ma doświadczenie na każdym z tych pól i tacy są właśnie nasi współpracownicy. Każdy australijski prawnik w Polsce z naszej kancelarii posiada pełne, niezbędne kwalifikacje poparte wieloletnim doświadczeniem na arenie międzynarodowej.

NASZE MOCNE STRONY

Kancelaria adwokacka w Australii

- Słuchamy klientów i rozumiemy ich potrzeby
- Posiadamy wiedzę i umiejętności
- Mamy doświadczenie poparte bogatą
praktyką  
- Oferujemy pomoc prawną Klientom zarówno w Australii, jak i w Polsce
- Doskonała znajomość prawa australijskiego i polskiego
- Mediacje biznesowe, mediacje dla firm, mediator Katowice

BIZNES | KLIENCI INDYWIDUALNI

Australijski prawnik w Polsce dla biznesu i klientów indywidualnych
Naszą specjalnością są sprawy transgraniczne, prowadzone na styku prawa europejskiego i australijskiego. Prawo australijskie to nasza specjalność. Kancelarie Radców Prawnych „Concordia” są pierwszym kontaktem jeśli chcesz sprawnie rozwiązać swoje problemy prawne, które wymagają zastosowania prawa australijskiego. Jednym z elementów jakim się zajmujemy jest prawo spadkowe w Australii. Jeśli interesuje Cię profesjonalna obsługa prawna w Australii to tylko Radcy - Concordia.

Zobacz wszystkie aktualności

Nasi Partnerzy w Australii

2020 © Kancelarie Radców Prawnych Concordia - Prawo Australijskie to pomoc prawna w Australii, prawo spadkowe w Australii, mediacje biznesowe, mediator Katowice oraz inne usługi prawne w Polsce oraz Australii.
Projekt i wdrożenie: fdgstudio.net