Oferta dla klientów indywidualnych

Nasza kancelaria radców prawnych prowadzi kompleksową obsługę klientów indywidualnych. Rozumiemy jak ważna jest szybkość działania w sprawach prawnych dlatego, od początku istnienia kancelarii wykształciliśmy procedury pozwalające efektywnie działać na rzecz naszych klientów w sprawach spadkowych, rodzinnych, cywilnych a także w prawie gospodarczym zarówno polskim jak i australijskim prawie gospodarczym.

W ofercie dla Klientów Indywidualnych oferujemy między innymi polskie, australijskie oraz transgraniczne:

W szczególności specjalizujemy się w australijskim prawie rodzinnym i australijskim prawie spadkowym. Zapraszamy do współpracy.

Mediacje rodzinne, mediacje rozwodowe

Kancelaria Radców Prawnych Concordia proponuje prowadzenie mediacji rodzinnych, które pozwolą na uniknięcie postępowania sądowego. Doświadczony mediator - Monika Pruszyńska pomoże w ustaleniu optymalnych warunków, na których strony rozchodzą się bez udziału sądu. Mediacje rodzinne są znacznie szybsze, mniej stresujące i zwykle tańsze niż skierowanie sprawy od razu do sądu.

Kredyty frankowe

Prowadzimy w imie­niu swo­ich klien­tów sprawy zwro­tu świad­cze­nia nie­na­leż­ne­go od ban­ków sto­su­ją­cych klau­zu­le nie­do­zwo­lo­ne (klau­zu­le abu­zyw­ne), w szcze­gól­no­ści w związ­ku ze swo­bod­nym usta­la­niem przez ban­ki wyso­ko­ści rat kre­dy­tu walo­ry­zo­wa­ne­go kur­sem fran­ka szwaj­car­skie­go (CHF) oraz wystę­pu­je do sądów o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­towej.

Oce­nia­my zapi­sy umo­wy kre­dy­tu celem spraw­dze­nia, czy mogą one zostać uzna­ne za nie­waż­ne w cało­ści lub w części. Wiele umów kre­dy­to­wych indek­so­wa­nych do walut obcych oraz deno­mi­no­wa­nych w walu­tach obcych (naj­czę­ściej w CHF) pro­wa­dzi do wnio­sku, iż umo­wy te nie zawie­ra­ły mini­mal­ne­go zakre­su ele­men­tów koniecz­nych do uzna­nia, iż doszło do zawar­cia waż­nej umo­wy kre­dy­tu ban­ko­we­go, a co za tym idzie kre­dy­to­bior­cy mogą żądać unie­waż­nie­nia umo­wy kre­dy­tu wła­śnie na tej  pod­sta­wie. 

Zapraszamy do współpracy.

 

 

Kancelarie Radców Prawnych Concordia - Co Nas wyróżnia

AUSTRALIA | EUROPA

Jesteśmy Kancelarią, która specjalizuje się w prawie międzynarodowym. Pracujemy na styku prawa australijskiego i europejskiego. Nasze biura w Australii oraz w Polsce zapewniają klientom stały dostęp do fachowego wsparcia prawnego. Jeśli chodzi o prawo australijskie prawnik powinien być osobą, która ma doświadczenie na każdym z tych pól i tacy są właśnie nasi współpracownicy. Każdy australijski prawnik w Polsce z naszej kancelarii posiada pełne, niezbędne kwalifikacje poparte wieloletnim doświadczeniem na arenie międzynarodowej.

NASZE MOCNE STRONY

Kancelaria adwokacka w Australii

- Słuchamy klientów i rozumiemy ich potrzeby
- Posiadamy wiedzę i umiejętności
- Mamy doświadczenie poparte bogatą
praktyką  
- Oferujemy pomoc prawną Klientom zarówno w Australii, jak i w Polsce
- Doskonała znajomość prawa australijskiego i polskiego
- Mediacje biznesowe, mediacje dla firm, mediator Katowice

BIZNES | KLIENCI INDYWIDUALNI

Australijski prawnik w Polsce dla biznesu i klientów indywidualnych
Naszą specjalnością są sprawy transgraniczne, prowadzone na styku prawa europejskiego i australijskiego. Prawo australijskie to nasza specjalność. Kancelarie Radców Prawnych „Concordia” są pierwszym kontaktem jeśli chcesz sprawnie rozwiązać swoje problemy prawne, które wymagają zastosowania prawa australijskiego. Jednym z elementów jakim się zajmujemy jest prawo spadkowe w Australii. Jeśli interesuje Cię profesjonalna obsługa prawna w Australii to tylko Radcy - Concordia.

Zobacz wszystkie aktualności

Nasi Partnerzy w Australii

2020 © Kancelarie Radców Prawnych Concordia - Prawo Australijskie to pomoc prawna w Australii, prawo spadkowe w Australii, mediacje biznesowe, mediator Katowice oraz inne usługi prawne w Polsce oraz Australii.
Projekt i wdrożenie: fdgstudio.net